Information till dig som bokar

För att boka lokaler på Fängelset måste du ha ett eget passerkort med tillgång till de rum som du vill boka. Eller så får du kontakta oss på patrik@fangelset.se så hjälper vi dig att boka. Du som har ett eget passerkort kan få inloggningsuppgifter så att du själv kan gå in och boka de rum du önskar. Skicka ett mejl till adressen ovan med namn, telefonnummer, kortnummer samt vilken grupp du tillhör så fixar vi det. Lokalerna på Fängelset är avsedda för primär målgrupp, 16-25 år. Lokalerna ska vara för verksamhet som ni driver, har initierat och producerat själva eller med stöd från Fängelset.

Regler för bokning av lokal

Utdrag från ordningsreglerna på Fängelset
Ansvarig person* ansvarar alltid för iordningställande/återställande av lokal och teknisk utrustning samt städning av lokalerna. Med städning menas i detta fall grovstädning, det vill säga sopning av golv, upplockning av skräp och borttagande av disk. Lokalerna ska alltid återställas i ursprungligt skick när ni lämnar lokalen.

Ansvarig person har ett eget ansvar att informera sig och sin grupp om Fängelsets säkerhetsanordningar, nödutgångar, utrymningsplan och brandskydd innan aktiviteter/arrangemang på börjas. Vid brandlarm ska lokalerna genast utrymmas. De som deltar i de olika verksamheterna ansvarar själva för att använda hörselskydd i de verksamheter där de krävs.

Den ansvarige personen står för kostnader för eventuell skadegörelse eller åverkan på inventarier eller utrustning på Fängelset som kan härledas till gruppens verksamhet. Den ansvarige personen är skyldig att ersätta utrustning som ”försvinner”. Saker som går sönder eller försvinner och skadegörelse skall genast rapporteras till Fängelset. Normalt slitage är godtagbart men inte utebliven rapportering. Alla stölder polisanmäls.

* Ansvarig person = Passerkortsinnehavare